BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

PM2.5 ฝุ่นจิ๋วที่มีอันตรายมากกว่าที่คิด  เข้าสู่ฤดูหนาววิกฤตหนึ่งที่ตามมาบนท้องถนนคงจะหนีไม่พ้นฝุ่นควันและผลพิษทางอากาศ และวิกฤตจากฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้เครื่องกรองอากาศมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงค่านิยมในการหันมาใส่ใจในสุขภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองฝุ่น และหน้ากากกัน PM2.5 เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในประเทศไทย รวมถึงฝุ่นควัน PM 2.5 Read More