BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

สาเหตุหลักการเกิดปัญหาของ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 1.ขาดความเอาใจใส่ในการดูแลระบบไฟฟ้า  ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในการติดตั้ง 2. การประสานงานที่ผิดพลาดในการติดตั้ง 3. การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน 4. ไม่ทำแปลนระบบไฟฟ้าหลังการติดตั้ง 5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน การป้องกันเพื่อลดการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 1. ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ควรศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2. ให้คำแนะนำหรือให่ความรู้แก่ผู้ใช้ ผู้ดูแล Read More

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  1. ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ควรศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2. ควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3. จัดอบรมเพื่อให้ ผู้ใช้ ผู้ดูแล เข้าใจถึงระบบไฟฟ้าเพื่อลดการเกิดปญหารุนแรง 4. ตรวจสอบมาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ ให้ได้มาตรฐานก่อนนำมาติดตั้งทุกครั้ง 5. อัพเดทแปลนทุกครั้งหลังมีการ เปลี่ยนแปลง Read More

บริการออกแบบตู้สวิทช์บอร์ดและ รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด           ตู้สวิทช์บอร์ด ประโยชน์ของการทำความสะอาดตู้สวิทซ์บอร์ดในการทำความสะอาดรอบ ๆตู้และภายในทดสอบ Function ของอุปกรณ์ภายในตู้เพื่อความพร้อมในการใช้งานซึ่งการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะใช้ให้ลดค่าใช้จ่ายสินเปลืองและประหยัดค่าใช้จ่ายหากเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ  4 ข้อดีของบำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ด 1. ช่วยยืดเอายุการใช้งานของตู้สวิทซ์บอร์ด 2. ระไฟฟ้ามีความเสถียรอยู่ตลอด 3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ 4. ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร Read More

ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า               ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด Read More