BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

ข้อควรระวังในการใช้รถยกสูงไฟฟ้า (ELECTRIC STACKER)      1. ตรวจสอบคันเร่งให้อยู่ในตำแหน่งปกติทั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน 2. ห้ามบิดกุญแจสตาร์ทรถยกสูง(ELECTRIC STACKER) ขณะกดคันเร่งอยู่ 3. อย่าใช้แบตเตอรี่จนกระแสไฟต่ำเกินไป 4. อย่าใช้งายกของหนักจนเกินกำลังรถยก 5. ห้ามออกรถยกสูง(ELECTRIC STACKER) กระชาก หรือเบรกและเลี้ยวรถอย่างกระทันหัน 6. อย่าใช้ปลายงาผลักหรือยกของที่มีน้ำหนักมาก Read More