BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

รับเหมาก่อสร้างโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ  การก่อสร้างโรงงาน สามารถทำได้โดยหลักวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความแตกต่างจากอาคารหรือบ้านเรือน เนื่องจากโรงงานต้องมีระบบที่ซับซ้อนมากว่าอาคารหรือบ้านเรือนนั่นเอง ดังนั้นแล้วการก่อสร้างจึงต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงงานโดยเฉพาะ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 3 องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการควรรู้ในการก่อสร้างโรงงาน 1. ออกแบบให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน สำหรับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความคล้ายกับการสร้างบ้านเรือนในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด เช่น โรงงานด้านเคมีภัณฑ์ก็ต้องการในเรื่องของการป้องกันสารเคมีในการทำงาน การระบายอากาศที่ได้ประสิทธิภาพ โรงงานการผลิตอาหารก็ต้องการความสะอาดอย่างเฉพาะทางในการเก็บรักษาอาหารเพื่อให้อาหารคงความสดใหม่ โรงงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องการการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบเครื่องจักชนิดต่างๆ รวมถึงด้านระบบไฟที่มีความปลอดภัย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการใช้งาน Read More

ข้อควรพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร         ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากขนย้ายบ้าน หรืออาคารสำนักงาน เพราะต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หากไม่รอบคอบหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรอาจทำงานผิดปกติและอาจเกิดความเสียหายได้ การออกแบบ วางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่อื่น ควรทำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพ และให้เครื่องจักรยังคงใช้งานได้คงเดิม งานขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรมีดังนี้ การจัดเตรียมพื้นที่ Read More

ข้อดีของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ               ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือ Air Conditioning System คือระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับสภาวะนั้นๆ  เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมี เพื่อระบายอากาศและบำบัดอากาศภายในโรงงานไม่ให้มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ระบบระบายอากาศไม่เพียงแค่ใช้กับที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงงาน อาคาร โกดังสินค้า คลังสินค้า ซึ่งคุณสมบัติอื่นๆ ของระบบปรับอากาศมีดังนี้ Read More

ปัจจัยพื้นฐานในการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน                 โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ ดังนั้นแล้วการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพละกำลังสูง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางระบบไฟฟ้า และให้ไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอในการใช้งาน จึงควรใส่ใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัย แล้วปัจจัยใดบ้างที่เราต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เราขอสรุปออกมาสั้นๆได้ดังนี้    ระบบไฟฟ้าโรงงาน   Read More